ગુજરાત દેશ અને દુનિયા મનોરંજન

આ મજુર પરિવાર રાતો રાત બની ગયું અધધ રૂપિયા દોઢ કરોડનું માલિક!

આપણે બધા એ ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે કે જો ભગવાન ની કૃપા હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિ રાતો રાત કરોડપતિ બની જાય છે. જયારે કોઈ વ્યક્તિ આ વાત સાભળે તો તેને એવું લાગે છે કે આ વાત ખાલી સાંભળવામાં જ સારી લાગે છે બાકી હકીકત માં આવું કાય પણ હોતું નથી. પણ અમારી પાસે એવા […]