ગુજરાત દેશ અને દુનિયા

તમે છો કિંજલ દવે ના ગીતો ના સૌથી મોટા ચાહક ?

શેર કરો

જો તમે છો કિંજલ દવેના ગીતોમાં સૌથી મોટા ચાહક તો આપો આ સવાલો ના જવાબ :

૧. કિંજલ દવેનું સૌથી પ્રથમ ગીત ક્યું હતું?

૨. કિંજલ દવેનું પ્રથમ ગીત લખનાર કોણ હતું?

૩. કિંજલ દવેના પ્રથમ ગીત માં સાથી કલાકાર કોણ હતું?

૪. કિંજલ દવેનું પ્રથમ ગીતનું શૂટિંગ કઈ જગ્યાએ થયું હતું?

૫. કિંજલ દવેનું સૌથી પ્રિય ગીત ક્યું છે?

જો તમારા સવાલ ના બધા જવાબ સાચા હશે તો તમે કિંજલ દવેના સૌથી મોટા ચાહક.


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *